Uitjes in België

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van UITJES IN HOLLAND ® ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08131674.

Privacy
Uitjes in Holland ® hanteert een privacyregelement. Dit reglement leest u hier
Bij boeking van een uitje verklaart u akkoord te zijn met onze voorwaarden, werkwijze en het privacyreglement.


Definities
Onder “opdrachtgever” wordt verstaan ieder die gebruik maakt van diensten en/ of een overeenkomst is aangegaan met Uitjes in Holland. Met “partners” worden alle bedrijven bedoeld waarmee Uitjes in Holland samenwerkt. In de voorwaarde betekent “evenement” een gebeurtenis voor een selecte groep mensen.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en Uitjes in Holland. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaand aan het uitje of het evenement schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Programma
Alle besproken programma-onderdelen, programmatijden  en samenstellingen van arrangementen zijn indicatief en hiervan kan worden afgeweken. In geval van onvoorziene omstandigheden of wanneer Uitjes in Holland te weinig aanmeldingen ontvangt kan een reservering ten alle tijden worden geannuleerd of in overleg met opdrachtgever worden veranderd. Bij annulering door Uitjes in Holland wordt het reeds betaalde binnen 30 dagen gerestitueerd. Voor alle activiteiten geldt een minimale deelname. Wanneer de groep kleiner is, zal het minimale bedrag voor de minimale deelname worden berekend. Bijvoorbeeld: minimale deelname is 15 personen, de groep bestaat uit 12 personen, er zal voor 15 personen worden berekend.

Opdrachtuitvoering en informatieverstrekking
Een offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan Uitjes in Holland verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat er voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan Uitjes in Holland  heeft verstrekt. Uitjes in Holland zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van de opdrachtgever, uitvoeren. Uitjes in Holland kan wijzigingen aanbrengen in het programma. Tijdens de uitvoering van het evenement geeft de opdrachtgever geen opdrachten aan derden zonder toestemming of overleg met Uitjes in Holland.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat vooraf aan het evenement alle persoonsgegevens, documenten en gegevens over groepsgrootte die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de opdracht tijdig in het bezit zijn van Uitjes in Holland. De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Uitjes in Holland te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal organisator trachten hiermee rekening te houden. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met Uitjes in Holland is jegens Uitjes in Holland hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien. Alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens worden met discretie behandeld. De gegevens worden – afgezien van verstrekking aan onze partners bij wie het evenement zal plaatsvinden - niet aan derden ter beschikking gesteld, noch voor andere doeleinden gebruikt. De minimumleeftijd van de deelnemers is in principe 18 jaar, bij deelname van minderjarigen, is de toestemming van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers vereist.

Overeenkomst
Alle aanbiedingen en offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Uitjes in Holland is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk dan wel per e-mail heeft bevestigd door het toesturen van de deelnamevoucher en de factuur aan de klant. Uitjes in Holland heeft het recht boekingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de boeking te verbinden. Indien de boeking niet door Uitjes in Holland wordt geaccepteerd, krijgt de klant binnen tien werkdagen daarvan bericht.

Bezoekgegevens
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze gegevens tot personen kunnen worden herleid. Het gaat om het bijhouden van gegevens zoals de meest geraadpleegde pagina’s of producten, met het doel de inrichting van de site te optimaliseren. Uitjes in Holland zal geen klantgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij hiertoe op grond van dwingende Nederlandse wettelijke regels verplicht wordt door hiertoe bevoegde instanties.

Reserveren
Uitjes in Holland werkt als een reisbureau. Indien er wordt gereserveerd voor een evenement geldt dat betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum, en dat de totale verschuldigde betaling in ieder geval uiterlijk drie dagen voor het evenement door ons dient te zijn ontvangen. Ontvangen wij geen tijdige betaling dan wordt de datum 7 dagen na de reservering weer vrijgegeven. Het is mogelijk om het minimum aantal personen dat u verwacht te reserveren en tot 7 dagen voor het evenement 20% extra personen bij te boeken. De bijbetaling hiervoor dient eveneens voor het evenement betaald te worden. Alleen reserveringen via het boekingsformulier op de website worden in behandeling genomen.

Overmacht
(Buiten)activiteiten vinden altijd doorgang en worden alleen op de dag zelf uitgesteld in gevaarlijke situaties zoals storm en onweer. Dit wordt ter plekke bepaald. Voor binnenactiviteiten geldt dit alleen op het moment dat de locatie onveilig wordt geacht.

Annuleringen en wijzigingen
Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend per brief of e-mail worden verwerkt.
Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden er per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen:
A. Bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip dat het programma zou moeten aanvang, worden naast de reserveringskosten € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
B. Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip 15% van het totaalbedrag met een minimum van € 40,00 per groep.
C. Bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip 30% van het totaalbedrag.
D. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip 75% van het totaalbedrag.
E. Bij annulering binnen 7 dagen voor bedoeld tijdstip 100% van het totaalbedrag.

Wijzigingen in aantallen deelnemers
De reservering kan door de klant worden gewijzigd indien en voor zover dit mogelijk is. Vermindering in het aantal personen binnen een marge van 10%, kan de klant kosteloos aan ons doorgeven tot uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van het programma. Dit laatst bekende aantal wordt in rekening gebracht, ook als er op de dag zelf minder deelnemers blijken te zijn dan opgegeven. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast.

Wet koop op afstand
Conform het gestelde in artikel 46 i lid 3 Burgerlijk Wetboek, is de Wet Koop op Afstand niet van toepassing op onze dienstverlening.

Prijzen en kosten
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. (belasting toegevoegde waarde), tenzij anders vermeld.
De kosten vermeld op de website zijn inclusief alle activiteiten, maar exclusief vervoer en reserveringskosten, tenzij anders vermeld. De reserveringskosten bedragen € 15,- per module/boeking. Bij de hotelarrangementen zijn de prijzen exclusief gemeentelijke heffingen à € 2,00 per persoon per nacht.
Prijsopgaven worden gedaan op basis van de huidige prijzen op het tijdstip van de offerteaanvraag. Uitjes in Holland behoudt zich het recht voor om plotselinge prijsstijgingen van derden door te berekenen aan de opdrachtgever.

Betalingen
De opdrachtgever zal bij of na onze bevestiging van de reservering een factuur ontvangen per post en/of per e-mail (PDF), welke – tenzij anders vermeld - binnen 14 dagen na factuurdatum dient te zijn voldaan.
Bij boekingen geldt dat betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum, en dat de totale verschuldigde betaling in ieder geval uiterlijk drie dagen voor het evenement door ons dient te zijn ontvangen. Eventueel meerverbruik tijdens het evenement of uitje zelf, dient op de dag van het uitje ter plaatse te worden voldaan. Wanneer er door Uitjes in Holland geen betaling is ontvangen binnen de hiervoor genoemde termijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
De opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke rente aan Uitjes in Holland verschuldigd. Bovendien is Uitjes in Holland op dat moment gerechtigd verdere uitvoering te staken en het evenement te annuleren. Eventuele aanvullende of vervangende kosten ter annulering van het evenement zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Alle gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat, die Uitjes in Holland maakt als gevolg van het niet-nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever, komen met een minimum van 15% van de openstaande vordering ten laste van de opdrachtgever. Tevens zal in een eventuele rechterlijke procedure betaling door de opdrachtgever gevorderd worden van alle kosten van deze procedure, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer en/of een deurwaarder.

Deelname
Deelname aan de activiteiten die georganiseerd zijn door Uitjes in Holland is vrijwillig.
Uitjes in Holland behoudt zich het recht voor om deelnemers die fysiek of mentaal niet de juiste conditie te hebben te weigeren voor deelname aan de activiteiten. Uitjes in Holland mag deelnemers die bedreigend, agressief, gewelddadig of ander onprettig gedrag vertonen weigeren van deelname of tijdens een activiteit uitsluiten van deelname, zonder dat hierdoor recht op restitutie van (een deel van) het betaalde ontstaat. Eén en ander ter beoordeling aan Uitjes in Holland.

Rechten van intellectuele of industriële eigendom van Uitjes in Holland
Uitjes in Holland beroept zich nadrukkelijk op het gestelde in artikel 1 Auteurswet en doet geen afstand van de in dat artikel genoemde rechten. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de websites van Uitjes in Holland en op foldermateriaal en ander ter beschikking gesteld beeldmateriaal, zulks in de ruimste zin van het woord, berusten uitsluitend bij Uitjes in Holland. Het is niet toegestaan de websites en ander door Uitjes in Holland ter beschikking gesteld beeld en/of foldermateriaal, of gedeeltes daarvan te verveelvoudigen of daarvan kopieën te vervaardigen. Het is niet toegestaan de website van Uitjes in Holland aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen. Het is niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de websites te verwijderen of te wijzigen. Het is niet toegestaan op de websites van Uitjes in Holland een logo of enige tekst of afbeelding dan wel enig geluidsbestand te plaatsen waardoor de indruk gewekt wordt dat de website aan een andere onderneming of instelling of persoon dan Uitjes in Holland behoort of door anderen dan de door Uitjes in Holland ingeschakelde webdesigner is ontwikkeld. Bij overtreding van dit artikel of bij schending van het auteursrecht op andere wijze, verbeurt de overtreder een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 1.000,- (euro) per overtreding of voor iedere dag of gedeelte hiervan dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Uitjes in Holland. Dit laat iedere andere mogelijke actie van Uitjes in Holland onverlet. Tevens komt Uitjes in Holland bij schending van het Auteursrecht -hetgeen een misdrijf is- het recht toe aangifte te doen van deze schending, hetgeen uw strafrechterlijke vervolging tot gevolg kan hebben. Dit laat iedere mogelijke door Uitjes in Holland te nemen civielrechtelijk actie jegens de overtreder onverlet.

Aansprakelijkheid en schade
Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd door Uitjes in Holland nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan alle georganiseerde activiteiten. Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd door Uitjes in Holland  zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de activiteiten. Deelnemers die zich niet geschikt achten voor deelname aan specifieke activiteiten dienen dit te melden aan de betreffende activiteitenbegeleider. Deelnemers met gezondheidsklachten dienen dit vooraf te melden aan de betreffende activiteitenbegeleider. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dienen in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de organisator.
De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de organisator en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon mogelijk. De organisator is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan de deelnemer in rekening te brengen.

Uitjes in Holland is niet verantwoordelijk voor materiële schade, schade als gevolg van opgelopen letsel en schade ten gevolge van overlijden, die ontstaat door deelneming aan activiteiten georganiseerd door Uitjes in Holland en/of partners. Schade die ontstaat door gebruik van materialen tijdens de activiteiten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Uitjes in Holland en/of partners. Iedere aansprakelijkheid van Uitjes in Holland is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de door Uitjes in Holland voor het desbetreffende uitje/evenement ontvangen betaling, met een maximum van € 2.500,-. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Niet alleen Uitjes in Holland, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever van Uitjes in Holland een beroep doen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u binnen bekwame tijd nadat u met de schade bekend geworden bent of met de schade bekend had kunnen zijn, de schade schriftelijk bij Uitjes in Holland kenbaar maakt. Het recht op schadevergoeding komt in ieder geval te vervallen indien u ons niet binnen 1 jaar nadat u op de hoogte bent gekomen van de schade of deze redelijkerwijs had moeten ontdekken, aansprakelijk heeft gesteld.

Uitjes in Holland is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies.
b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.

De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Uitjes in Holland aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

Klachten
Uitjes in Holland kan bij de uitvoering van opdrachten gebruik maken van de diensten van derden (uitvoerende partners). Zij dienen te voldoen aan door ons vastgestelde criteria omtrent veiligheid, professionaliteit, hygiëne, ervaring en deskundigheid. Uitjes in Holland is, onverminderd haar in deze voorwaarden uitgewerkte aansprakelijkheid, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden. Uiteraard staan wij altijd open voor suggesties ter verbetering van onze dienstverlening en uitvoering.

Ondanks zorgvuldige planning, organisatie en voorbereiding kan u een klacht hebben. Uw klacht dient schriftelijk (per post/e-mail) binnen 10 werkdagen na de activiteit aan ons kenbaar gemaakt te worden. Wij bepalen bij binnenkomst van uw klacht of deze relevant is en of uw klacht wellicht onder één van de volgende clausules valt:

Mosterd na de maaltijd
1.Wij gaan er vanuit dat wanneer u een klacht heeft over de uitvoering, inhoud of kwaliteit van een uitje u dit ter plekke onverwijld voorlegt aan de dienstdoende instructeur, bedrijfsleider, horecaondernemer, begeleider. Op deze wijze geeft u betrokkene(n) gelegenheid de tekortkoming onmiddellijk te herstellen en/of te compenseren. Achteraf klagen is dan mosterd na de maaltijd.

Te laat komen
2. Klachten die veroorzaakt worden en/of gevolg zij van te laat komen en/of niet op de afgesproken tijd aanwezig zijn van uw gezelschap (of een deel van uw gezelschap) achten we niet relevant en worden dan ook niet door ons in behandeling genomen.

Persoonlijke smaak en voorkeur
3. De beleving van een uitje is zeer persoonlijk en heeft te maken met eigen voorkeuren, smaak en perceptie. Als u aangeeft een uitje niet leuk te hebben gevonden, beschouwen we dat als een persoonlijke voorkeur en niet als klacht.

Betaling is nog niet voldaan
4. Wij nemen uw klacht niet in behandeling en/of schorten de behandeling van uw klacht op wanneer blijkt dat u het totaal verschuldigde bedrag niet conform onze algemene voorwaarden voorafgaand aan het uitje aan ons heeft voldaan. Pas wanneer uw betaling door ons is ontvangen zullen we uw klacht in behandeling nemen of verder afhandelen.

Achten wij uw klacht relevant, dan volgen wij onderstaande richtlijnen:

1.Uitjes in Holland treedt bij de behandeling van klachten op als intermediair tussen u (klant) en de uitvoerende partij(en). Uitjes in Holland zal haar uiterste best doen de klacht tot tevredenheid van alle partijen af te handelen.
2.U ontvangt van ons een bevestiging per mail dat uw klacht in goede orde door ons is ontvangen.
3.Uw klacht zal worden voorgelegd aan de uitvoerende partij(en).
4.We bieden de uitvoerende partij(en) gelegenheid binnen 7 dagen te reageren op uw klacht.
5.U ontvangt binnen 10 dagen vanaf het moment dat u de klacht heeft ingediend een schriftelijke reactie van de uitvoerende partij(en).

 De verdere stappen die ondernomen worden zijn afhankelijk van de klacht, de situatie en omstandigheden.

Geschillen
Alle geschillen –ook daaronder begrepen die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd- die naar aanleiding van de overeenkomst mochten ontstaan of van de overeenkomst een uitvloeisel mochten zijn, worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle-Lelystad. De overeenkomst tussen Uitjes in Holland en de klant en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen zijn onderworpen aan Nederlands recht.
©Uitjes in Holland